Kurumsal Sözleşme

Ticari Kullanım Koşulları

 1. GİRİŞ

İşbu Ticari Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), merkezi Gürsu Mah. 378 Sok. Emre Apt. No:4/1 Konyaaltı / Antalya adresinde bulunan VCL Bilgisayar Özel Eğitim Hizmetleri Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“SKS”) tarafından geliştirilen ve tüm hakları SKS’ye ait olan “www.sinavkaygisinason.com” ismiyle faaliyette bulunan internet sitesi ve mobil uygulamalar (“Portal”) ile sunulan hizmetin sipariş formunda “Müşteri” olarak tanımlanan kurum (“Kurum”) veya şahıs tarafından kullanım şart ve koşullarını düzenlemektedir. Kurum ve SKS ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

Müşteri, SKS-Sipariş Formu’nu imzalayarak işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğini, işbu Kullanım Koşulları ile Sipariş Formu’nun ayrılmaz bir bütün olduğunu kabul etmektedir. Sipariş Formu ve Kullanım Koşulları bundan böyle birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

Danışan: Portal’a, sunulan hizmetlerden danışman rehberliğinde faydalanmak üzere çevrimiçi ortamdan erişen kişi

Danışman: Portal’a, bir ya da daha fazla Danışan’ın Ürün/Hizmetler’i kullanımına Kurum adına veya kendi hesabına rehberlik etmek üzere çevrimiçi ortamdan erişen kişi

Kullanıcı: Portal’a çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi

Yetkili Kullanıcı: Müşteri’ye sunulan hizmet dahilinde Müşteri tarafından Portal’a ulaşımı sağlanan Danışman ve/veya Danışan

Portal: Fikri ve sınai mülkiyet hakları SKS’ye ait “www.sinavkaygisinason.com” uzantılı internet sitesi ve mobil uygulamaları

Ürün/Hizmetler: Portal’da yer alan her türlü bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek içeriği

 1. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Müşteri, Portal’ın bir bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek platformu olduğunu, Portal’da yer alan Ürün/Hizmetler dahilindeki test ve tekniklerin seçim ve kullanımından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
  1. Müşteri, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler’in herhangi bir şekilde ve surette tıbbi tedavi teşkil etmediğini, Portal’ın Kullanıcı hakkında kapsamlı bir psikolojik değerlendirmede bulunmadığını ve tıbbi tanıda bulunma amacıyla kullanılamayacağını kabul etmektedir. Bu kapsamda, Müşteri, SKS’nin bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olmadığını, tıbbi danışmanlık ve/veya tedavi hizmeti sunmadığını ve Ürün/Hizmetler’in profesyonel bir sağlık hizmetinin yerine geçmediğini kabul etmektedir.
  1. Müşteri, Portal’ın kullanımında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, SKS’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  1. SKS, Portal üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında SKS’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
  1. SKS, Portal’ın Müşteri’nin talebi doğrultusunda Müşteri tarafından Danışman ve Danışan sıfatıyla kullandırılabilmesi amacıyla kullanıcı hesapları oluşturarak, söz konusu kullanıcı hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini Kurum ile paylaşacaktır.
  1. Müşteri, Danışman ve/veya Danışan sıfatı ile açılan kullanıcı hesaplarıyla Portal’a erişim sağladığı yetkili çalışan, danışman, temsilci, bağımsız hizmet sağlayıcılarının ve/veya hizmet alıcılarının (“Yetkili Kullanıcılar”) Portal’ı hukuka ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen düzenlemelere uygun olarak kullanımını temin etmekle yükümlü olduğunu, Yetkili Kullanıcılar’ın Portal’ı işbu Kullanım Koşulları ve hukuka aykırı olarak kullanımlarından dolayı SKS’nin uğrayacağı tüm zararlardan ve SKS’ye Danışan ve Danışmanlar tarafından yönlendirilecek talepler dahil olmak üzere 3. kişi taleplerinden Müşteri’nin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  1. Müşteri, Yetkili Kullanıcılar dışında herhangi bir kişi tarafından Portal’ın kullanılmamasını temin edecek olup söz konusu Kullanıcılara ait kullanıcı adı ve şifrelerinin gizliliğinden münferiden sorumlu olacaktır. Müşteri, SKS tarafından kendisine iletilen kullanıcı hesaplarının münhasıran ilgili kişiler tarafından kullanılacağını temin edecek olup aksi halde SKS’nin uğrayacağı tüm zararları tazminle mükellef olacaktır.
  1. Müşteri, SKS ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini ve SKS ile doğrudan veya dolaylı rekabet edecek olan bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi amacıyla Portal’ı kullanmayacak, kullandırtmayacak ve erişim sağlatmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  1. Müşteri’nin işbu Kullanım Koşulları’na aykırı hareket etmesi halinde SKS, Yetkili Kullanıcılar’ın Portal’a olan erişimini herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sona erdirebilecektir.
 1. ÜCRET VE ÖDEME
  1. Müşteri, Sipariş Formu’nda belirtilmekte olan Ürün/Hizmet bedeline dair ödemeyi SKS’nin aşağıda yer almakta olan banka hesabına nakden yatıracak veya Portal üzerinden aracı kurum vasıtasıyla yapacaktır.

Banka Adı :

Şube Kodu :

Şube Adı :

Hesap No :

IBAN :

  1. Portal üzerinden yapılan ödemeler, SKS’nin işbirliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir. Ödeme Kuruluşu ile Müşteri arasındaki ilişki SKS’den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili Ödeme Kuruluşu’na aittir.
  1. Müşteri, Sipariş Formu’nda belirtilen ücretin tamamının ödenmesi halinde ancak Portal’a erişim sağlayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. Müşteri, SKS’nin herhangi bir nedenle ücret iadesi yapmakla mükellef olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 1. FİKRİ MÜLKİYET
  1. Portal’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı SKS’ye aittir. Portal’ın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Portal’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Portal dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Portal’ın güvenliğini tehdit edebilecek, Portal’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Portal’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Portal’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; (iii) Portal’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iv) Portal’ın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Portal, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (v) Portal’ın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, SKS sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  1. Yetkili Kullanıcıların 5.1’inci madde hükmüne aykırı hareket etmesi halinde SKS’nin, Müşteri’nin Ürün/Hizmetlere ulaşımını derhal durdurma, Sözleşme’yi haklı nedenle fesih ve bu sebeple uğranılan her türlü zararın tazminini talep hakları saklıdır.Müşteri, Sözleşme’nin 5.1’inci madde hükmüne bağlı olarak SKS tarafından feshi halinde, zarar tazmininden bağımsız olarak, fesih tarihi itibariyle henüz ödenmemiş Ürün/Hizmet bedelinin tamamını SKS’nin ilk talebini takiben derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. Müşteri, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Anayasa, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmelikler vb. mevzuatta yer alan düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır.

Bu kapsamda Müşteri;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Müşteri, kişisel verilere yetkisiz erişim gerçekleşmesi halinde bu durumu derhal SKS’ye bildirecek ve ilgili zararların minimize edilmesi için gerekli her türlü desteği sağlayacaktır.

  1. Müşteri, SKS’nin sunmakta olduğu Ürün/Hizmetler kapsamında veri sorumlusu olarak işlediği ve Müşteri’ye aktardığı kişisel verileri münhasıran Sözleşme kapsamında Ürün/Hizmetlerden faydalanılması amacı ile işleyecek, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak ve hizmetin sona ermesi veya   SKS’den bu doğrultuda bir talep iletilmesi halinde tüm kişisel verileri   SKS’ye aktararak kendi kayıtlarından silecektir.
  1. Müşteri, SKS tarafından kendisine iletilen veri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri sahibinin herhangi bir şekilde doğrudan Müşteri’den talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) SKS’ye yazılı bildirimde bulunulacak ve   SKS’nin talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

 

  1. Müşteri, Danışanlar’ın “Sınav Kaygısı Seviye Ölçümü” test sonuçları gibi SKS’nin veri sorumlusu olduğu kişisel verileri ancak ilgili Danışan’ın açık rızası ile Müşteri’ye aktarabileceğinin bilincinde olduğunu, Danışan’ın açık rıza vermemesi nedeniyle söz konusu kişisel verilerin Müşteri’ye aktarılamamasının SKS’nin sorumluluğunda olmadığını, bu nedenle SKS’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. Yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerde herhangi bir değişikliğe neden olduğu takdirde Müşteri söz konusu uyumu sağlamak için derhal gerekli çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

 

  1. Müşteri, işbu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle   SKS’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile yükümlü olduğunu ve üçüncü kişilerin bu nedenle   SKS’den olan her türlü talepleri için kendisine rücu hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. SORUMLULUK
  1. SKS, Müşteri ile Yetkili Kişiler’in aralarındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, bu ilişkiden kaynaklı Danışan ve/veya Danışman’ın uğrayacağı zararlar nedeniyle münferiden Müşteri sorumlu olacaktır.
  1. Müşteri, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler ve Ürün/Hizmetler`e ait içeriklerin “olduğu gibi” sunulmakta olduğunu, bu kapsamda SKS’nin herhangi bir şekilde ve surette Ürün/Hizmetler’in Kullanıcı’nın belirli amacına ve ihtiyacına uygunluğu, tamlığı, bölünmeyeceği, güvenli ve hatasız olacağı ile ilgili ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü taahhüdü veya sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  1. SKS, Portal’a girilmesi, Portal’ın ya da Portal’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SKS; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Portal’a ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Portal’ın kullanılması ile SKS’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
  1. Müşteri, Portal’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Müşteri’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Müşteri, Portal’da paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı SKS’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  1. Müşteri, Portal ve Portal içerisinde sunulan hizmetlere erişiminin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SKS’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 1. SÜRE VE FESİH
  1. Müşteri, Sözleşmeye konu Ürün/Hizmet’ten Sipariş Formu’nda belirtilen süre boyunca faydalanacaktır. Yetkili Kullanıcılar, Ürün/Hizmet süresi ile ilgili tüm ayrıntıları Portal’da yer alan “Yönetim Paneli” sayfasında takip edebilecektir.
  1. SKSMüşteri ve/veya Yetkili Kullanıcılar’ın şifresini Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, Ürün/Hizmet’ten yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa öncelikle Müşteri ve Yetkili Kullanıcılar’ın Ürün/Hizmet’e ulaşımını derhal durdurarak Sözleşme’ye aykırılığın giderilmesi için yazılı bildirimde bulunarak makul bir süre verecek, verilen süre içerisinde aykırılık giderilmez veya giderilmesinin mümkün olmadığı SKS tarafından anlaşılır ise, Sözleşme SKS tarafından derhal haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedilebilecektir.
  1. Müşteri, herhangi bir ödemesini Sipariş Formu’nda belirtilen ödeme gününde tam olarak yapmaması halinde, SKS tarafından Müşteri ve Yetkili Kullanıcılar’ın Ürün/Hizmet’e ulaşımı derhal durdurulabileceği gibi, 7 gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde Sözleşme SKS tarafından derhal haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedilebilecektir.
  1. Müşteri, Sözleşmenin SKS tarafından haklı nedenle feshi halinde, SKS’nin bu nedenle uğradığı zararların tazmini talep haklı saklı kalmak kaydıyla, fesih tarihi itibariyle henüz ödenmemiş Ürün/Hizmet bedelinin tamamını SKS’nin ilk talebini takiben derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Müşteri, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devredemez. Müşteri, bu hükme aykırı davranması halinde SKS’nin Sözleşme’yi derhal haklı nedenle ve tek taraflı feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. SKS’nin Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir hakkını kısmen ya da tamamen kullanmaması, icra etmemesi ya da bunlara ilişkin ihbar ya da bildirimlerin yapılmaması, anılan haklardan ya da kullanımından feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Müşteri’nin Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik getirmesi, bu durumun SKS tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.
  1. Kullanım Koşulları’nın bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz olması Kullanım Koşulları’nın geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilir olmasını etkilemez.
  1. Kullanım Koşulları’nda ve ek Sipariş Formu’nda belirtilmiş adresler Tarafların kayıtlı adresleridir. Tarafların kayıtlı adreslerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği yazılı olarak bildirmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli şekilde yapılmış kabul edilecektir.
  1. İşbu Kullanım Koşulları’ndan veya Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek bütün ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 1. YÜRÜRLÜK

SKS ve Müşteri arasındaki Sözleşme, Müşteri tarafından Sipariş Formu’nun imzalandığı veya Portal üzerinde çevrimiçi olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sayfa Başı